mwbr.net
当前位置:首页 >> 初一数学方程组计算题 >>

初一数学方程组计算题

9B1A0248-FFBAEA44-3B48F8A6-2B315E88

化简求值 ^代表平方 1.已知|a+3|+(b-1)^=0,求3a^-2ab+b^的值。 2.已知(a-1)^+4(b+2)+|c+1|=0,求(a^-ac+c^)-2(a^+bc-2c^)的值。 3.(3x^-2y^-3xy)-(2x^-3y^+xy),其中x^+y^=2,xy=-1. 4.(-a^-ab+b^)-(-a^+2ab+b^),其中a=-1/15,b=10. 5.已知:|a+1/...

“/”表示除以 (1)x/3 - x-4/3=1 2x-3x+12=6 -x=-6 x=6 (2)x/3=1+ 5-3x/2 2x=6+3(5-3x) 11x=21 x=21/11 (3)x-3/3- 1/2=4 2x-9=24 2x=33 x=33/2 (4)3y-1/4 - 1=5y-7/6 9y-3-12=10y-14 -y=1 y=-1 (5)2x/3+ x/2=28 4x+3x=28 7x=28 x=4 (6)5-x/4 - 6...

太多了!我找了不少,直接给你上网址吧,本来想复制,弄到一半被度娘抽没了.......... http://wenku.baidu.com/link?url=D0RiYEjV1YGR6EC-FjFWCmYoGypVsjRENqWYU_xvTipVKH4nOaRDA2efvkQemvLl954D_KOIGT7JN0rCIojE9Lrypny0OQ-k8LzWLG7tcte http:/...

题在前,答案在后 谢谢采纳 1.设a,b,c为实数,且|a|+a=0,|ab|=ab,|c|-c=0,求代数式|b|-|a+b|-|c-b|+|a-c|的值. 2.若m<0,n>0,|m|<|n|,且|x+m|+|x-n|=m+n, 求x的取值范围. 3.设(3x-1)7=a7x7+a6x6+…+...

3(20-y)=6y-4(y-11) a^3-2b^3+ab(2a-b) x^2+y^2)^2-4y(x^2+y^2)+4y^2 x^2+2x)^2+3(x^2+2x)+x^2+2x+3 a^3-2b^3+ab(2a-b) =a^3+2a^2b-2b^3-ab^2 =a^2(a+2b)-b^2(2b+a) =(a+2b)(a^2-b^2) =(a+2b)(a+b)(a-b) 2. (x^2+y^2)^2-4y(x^2+y^2)+4y^2 =(...

1、已知方程5x+m=-2的解是x=1,则m的值为 。 2、已知(3m-1)x 2 n + 1 + 9 = 0是关于x的一元一次方程,则m、n应满足的条件为m , n = 。 3、当x的值为-3时,代数式-3x 2 +a x-7的值是-25,则当x=-1时,这个代数式的值为 。 4、方程2x + y = 5的正...

1.7x+8y=16 17x+8y=36 x=2 y=¼ 2.18x-21y=15 18x-18y=18 x=2 y=1 3.1024x-256y=256 y-3x=0 x=1 y=3 4.2010x-2010y=2010 x=2y x=2 y=1 其实不必要做题,只要细心就可以了。 1、2是加减的。3、4是代入的

1)87x+2y=7733 20x+32y=4364 答案:x=87 y=82 2)44x+60y=6340 15x+42y=4122 答案:x=20 y=91 3)11x+74y=3548 71x+45y=4730 答案:x=40 y=42 4)53x+54y=3229 70x+43y=2877 答案:x=11 y=49 5)43x+9y=801 76x+16y=1420 答案:x=9 y=46 6)55x+32y=6...

(1) 66x+17y=3967 25x+y=1200 答案:x=48 y=47 (2) 18x+23y=2303 74x-y=1998 答案:x=27 y=79 (3) 44x+90y=7796 44x+y=3476 答案:x=79 y=48 (4) 76x-66y=4082 30x-y=2940 答案:x=98 y=51 (5) 67x+54y=8546 71x-y=5680 答案:x=80 y=59 (6) 42x...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com