mwbr.net
当前位置:首页 >> 用mAtlAB计算下面矩阵的最大特征值λmAx >>

用mAtlAB计算下面矩阵的最大特征值λmAx

A=[1 3 5 3 6 6; 1/3 1 3 1 5 5; 1/5 1/3 1 1/5 3 3; 1/3 1 5 1 6 5; 1/6 1/5 1/3 1/6 1 1/3; 1/6 1/5 1/3 1/5 3 1]; >> eig(A) ans = 6.4158 0.1042 + 1.5514i 0.1042 - 1.5514i -0.2883 + 0.5187i -0.2883 - 0.5187i -0.0475 其最大特征值=6.4158

在matlab中,可以用eig函数计算矩阵的特征值和特征向量。举例如下:>> a = [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9] % 原始数据矩阵a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9>> [V, D] = eig(a) % 特征值分解,其中V的每一列表示矩阵a的一个特征向量,D是一个对角矩阵,对角线...

可以试试 eigs, 这个函数一般返回 6个最大特征值及 相应特征向量 不过它 要求矩阵是大型稀疏阵 如果你要求前k个,可以做个函数 function varargout = lun6(A, k) clc; if nargin == 0 A = [1 3 7;3 8 9;5 4 6]; k = 2; end [V, D] = eig(A); D =...

[V,D]=eig(A); %V特征值,D特征向量; tz=max(D);%最大特征值 [max_column, index_row] = max(D);%最大特征值所在位置 a=V(:,index_row(2))对应特征向量

>>X = [1 3 4 2; 1/3 1 3 1/2; 1/4 1/3 1 1/4; 1/2 2 4 1]; %初始化矩阵 >>v = eig(X) %求特征值 v = 4.0875 -0.0199 + 0.5960i -0.0199 - 0.5960i -0.0478 >> MV = max(v) %求最大特征值 MV = 4.0875

eig可以求特征值和特征向量(只要是方阵就可以用。) 然后用max取出最大的特征值以及对应的特征向量。 这里需要注意的一点是,特征值可能是虚数,因此,所谓最大往往定义模最大;但有时是从特征值是实数中取一个最大的。因此,按照自己需求去找...

a = 8 1 6 3 5 7 4 9 2 >> eig(a) ans = 15.0000 4.8990 -4.8990

>> [d,v]=eig(A) d = -0.8135 -0.8493 -0.8493 -0.7038 -0.4826 0.0004 - 0.4268i 0.0004 + 0.4268i 0.5934 -0.2787 0.2498 - 0.0499i 0.2498 + 0.0499i -0.3592 -0.1661 0.0252 + 0.1758i 0.0252 - 0.1758i 0.1535 v = 4.0310 0 0 0 0 -0.0017 ...

> A=[1 1/5 1/7 3; 5 1 1/7 7; 7 7 1 9; 1/3 1/7 1/9 1; ]; [d,v]=eig(A) d = 0.1026 -0.0692 + 0.0096i -0.0692 - 0.0096i 0.1740 0.2958 0.0138 + 0.2664i 0.0138 - 0.2664i -0.2126 0.9483 0.9175 - 0.2829i 0.9175 + 0.2829i 0.9558 0.0528 ...

A=[1,3,4,5;1/3,1,3,3;1/4,1/3,1,3;1/5,1/3,1/3,1]; [V,D]=eig(A) %特征向量和特征值 max(max(D)) %最大特征值

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com